Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu Mediator Elbląg, dostępnego pod adresem mediatorelblag.pl (dalej: „Serwis”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Kancelaria Adwokacka “Subsidium” (dalej: „Administrator”) publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.


Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub dokonaniem rejestracji Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

 

II. INFORMACJE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu jest:

Kancelaria Adwokacka “Subsidium”, Warmińsko-Mazurski Sąd Arbitrażowy w Elblągu – Jacek Gasperowicz

ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg

REGON: 280121324, NIP: 8451628207
Tel.: +48 (55) 232 48 11
email: subsidium@subsidium.pl

Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

 

III. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników podczas ich korzystania lub interakcji z Serwisem (np. w wyniku dokonania rejestracji Użytkownika). Dane osobowe stanowią informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, a więc takiej, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby przetwarzać tylko dane osobowe niezbędne ze względu na celu przetwarzania, a także, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Administrator przetwarza dane zarówno zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, jak i osób odwiedzających Serwis, które korzystają z Serwisu bez podawania danych identyfikujących.

 

Dane zbierane bez dokonywania rejestracji

Administrator umożliwia korzystanie z Serwisu bez konieczności dokonywania rejestracji lub logowania oraz podawania przez Użytkownika żadnych danych osobowych. Podczas takiego
korzystania z Serwisu wyłącznie w celach informacyjnych Administrator nie gromadzi żadnych danych osobowych, z wyjątkiem informacji przesyłanych przez przeglądarkę, które są niezbędne dla zapewnienia technicznego dostępu do Serwisu. Takie informacje obejmują:

 • adres IP,
 • datę i godzinę zapytania,
 • treść zapytania (domena Serwisu),
 • domenę strony internetowej, z której pochodzi zapytanie,
 • typ, język i wersję przeglądarki,
 • rodzaj i wersję systemu operacyjnego,
 • dane techniczne urządzenia końcowego (np. komputera, telefonu).

Powyższe dane, zawarte w tzw. logach systemowych, wykorzystywane są przez Administratora do udoskonalania Serwisu, dostosowywania go do potrzeb Użytkowników oraz bardziej efektywnego usuwania wykrytych nieprawidłowości działania Serwisu. Informacje te pozwalają także zarządzać właściwościami serwerów, aby spełniać wymogi dotyczące wolumenów. Informacje te nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.

W przypadkach w których dane w logach systemowych mogłyby stanowić dane osobowe (tj. kiedy jest możliwe powiązanie ich z innymi danymi umożliwiającymi powiązanie ich z określoną osobą fizyczną), podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych zawartych w logach systemowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z prawnie uzasadnionym interesie Administratora, którym jest umożliwienie Użytkownikom uzyskanie dostępu i korzystanie z Serwisu. Przetwarzanie tych danych jest także w interesie Użytkownika, gdyż pozwala mu na korzystanie z Serwisu.

 

Dane zbierane w związku z rejestracją

Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie. W tym celu Użytkownik musi podać co najmniej dane obejmujące adres email, dane kontaktowe, osobowe oraz hasło. Rejestracja jest niezbędna w celu korzystania z pełnych funkcjonalności Serwisu. Dokonanie rejestracji wiąże się z koniecznością podania pewnych danych osobowych, których przetwarzanie przez Administratora jest niezbędne do realizacji umów zawartych z Użytkownikami lub spełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w Serwisie.

W przypadku korzystania z odpłatnych funkcjonalności lub usług w Serwisie, Administrator może także przetwarzać dane związane z obsługą płatności.

Użytkownik w każdym czasie może zarządzać udostępnionymi przez siebie danymi (tj. dodawać, usuwać, zmieniać dane) z poziomu swojego konta Użytkownika.

Administrator udostępnia Serwis oraz kieruje swoje usługi wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat, w związku z tym nie przetwarza świadomie danych osobowych osób poniżej tego wieku.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w związku z rejestracją w Serwisie przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej przez Administratora z Użytkownikiem o świadczenie usług zgodnie z „Regulaminem Sklepu”. Tym samym podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, oraz do jej późniejszego wykonania. Na tej samej podstawie Administrator zakłada oraz zarządza kontem Użytkownika oraz zapewnia jego obsługę techniczną, obsługuje reklamacje i zgłoszenia kierowane przez Użytkownika, a także kontaktuje się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Przetwarzanie ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora

Administrator może także przetwarzać dane Użytkowników w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Obejmuje to przetwarzanie danych w celu:

 • monitorowania aktywności Użytkownika w czasie korzystania z Serwisu w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałaniu nadużyciom, zapewnieniu bezpieczeństwa danych, jak również poprawy działania Serwisu oraz jakości usług oraz wykrywaniu błędów;
 • prowadzenie wobec Użytkowników działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora; zapewnienia obsługi płatności;
 • przygotowania zbiorczych zestawień i statystyk ruchu w Serwisie w celach analitycznych;
 • prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem w sytuacji, gdy nie jest ona związana wprost z wykonaniem umowy;
 • dochodzenia roszczeń od Użytkownika, w tym prowadzenia postępowań sądowych; arbitrażowych i mediacyjnych oraz windykacji należności lub obrony przed tymi roszczeniami;
 • archiwizacji danych oraz udokumentowania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Serwisu:
  – kody śledzenia Google analytycs – w celu analizy statystyk strony internetowej Serwisu.

 Newslettery

Dodatkowo Administrator może także zapewniać Użytkownikom usługę newsletter, polegającą na przesyłaniu informacji o aktualnych ofertach w Serwisu. W tym celu może być przetwarzany adres użytkownika, przekazany w czasie rejestracji w Serwisie.

W każdym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników w tych celach będzie dobrowolna zgoda Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, którą będzie on mógł wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Profilowanie

Serwis może profilować zarejestrowanych Użytkowników. Proces ten obejmuje przetwarzanie danych na cele statystyczne (np. wiek) w powiązaniu z preferencjami Użytkowników dotyczącymi usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Proces ten realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest lepsze dostosowanie oferty do Użytkowników. Przetwarzane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Użytkowników. Dane takie nie będą również udostępniane w formie, umożliwiającej identyfikację Użytkowników.

 

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane osobowe Użytkowników są udostępniane podmiotom trzecim jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji umowy, zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, lub gdy istnieje ku temu inna podstawa prawna. W pozostałym zakresie dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, chyba że jest to dopuszczalne na podstawie zgody Użytkownika, lub ciąży na Administratorze prawny obowiązek w tym zakresie.

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty z których usług Administrator korzysta w celu realizacji umowy i utrzymania Serwisu. W takich przypadkach Administrator
zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych. Na tej podstawie dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom obsługującym płatności, dostawcom hostingu oraz infrastruktury IT, dostawcom przesyłek.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

Dane dostarczone przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie oraz zawarciem Umowy z Administratorem przechowywane są przez okres jej obowiązywania oraz utrzymywania przez Użytkownika konta w Serwisie. W przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy lub usunięcia konta w Serwisie, Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika przez 3 lata po tym czasie lub do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Część danych Użytkownika może być przetwarzana dłużej, jeśli jest to niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów podatkowych) lub konieczne dla zabezpieczenia roszczeń Administratora, w każdym razie nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia (maksymalnie do 6 lat).

 

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ramach Serwisu.

 • Prawo dostępu do danych osobowych: Na wniosek Użytkownika Administrator potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika
  przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do niektórych danych osobowych jakie przekazał Administratorowi poprzez konto Użytkownika w Serwisie.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych: W przypadku w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub
  niekompletne, Użytkownik może żądać od Administratora ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania niektórych swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisie.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych: W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się of Administratora usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez Administratora).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać od Administratora czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych w określonym celu (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email). Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczeniaprzetwarzania jego danych osobowych kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Administrator nadal będzie uprawniony do przechowywania danych osobowych, przy czym nie będą one wykorzystywane w celu objętym sprzeciwem.
 • Prawo żądania przeniesienia danych osobowych: W określonych sytuacjach Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych kiedy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, a także kiedy dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego.

W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, zgodnie z informacjami kontaktowymi zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności.

W przypadkach w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez Administratora lub podjętymi działaniami, lub kiedy Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Administrator zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Dane Użytkowników przesyłane są przez sieć publiczną Internet poprzez bezpieczne protokoły sieciowe, zapewniające poufność i integralność danych.

 

VIII. PLIKI COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu optymalnego świadczenia usług.Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Serwisu wykorzystuje pliki zapisywane tymczasowo (“cookies sesyjne”) lub na dłuższy okres czasu (“cookies stałe”). Cookies sesyjne usuwane są po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, podczas gdy cookies stałe są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez dłuższy okres (od kilku dni do kilku lat) i umożliwiają rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania działania Serwisu do Użytkownika oraz zapewnienia korzystania z Serwisu w jak najbardziej efektywny sposób. Takie użycie pozwala uczynić Serwis bardziej przyjaznym, optymalnym i bezpieczniejszym dla Użytkownika. Wykorzystywane w Serwisie pliki cookies wspomagają pracę Serwisu oraz płynność wyświetlania stron w Serwisie. Umożliwiają zbieranie danych statystycznych o zachowaniu Użytkownika w Serwisie oraz zapisywanie podstawowych informacji o preferencjach Użytkownika np. wielkość tekstu.

Pliki cookies mogą być umieszczane i odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora („cookies własne”) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich („cookies podmiotów trzecich”). Pliki własne Administratora służą przede wszystkim przechowywaniu podstawowych informacji o preferencjach i ustawieniach Serwisu dokonanych przez Użytkownika, zapewnieniu optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści w Serwisie, a także dostosowaniu odbioru i korzystania z Serwisu do Użytkownika. Pliki
cookies podmiotów trzecich służą zbieraniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu oraz obsługi technologicznej komponentów, tj. wtyczki social media.

Niniejsza polityka obejmuje także funkcjonalnie odpowiedniki plików cookies, które umożliwiają zapisywanie informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. local storage).

Administrator nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji Użytkowników, przy czym w pewnych sytuacjach możliwe jest powiązanie informacji zawartych w plikach cookies ze zidentyfikowaną osobą.

Cele wykorzystania plików cookies

Administrator dokonał podziału wykorzystywanych plików cookies ze względu na funkcję jaką one realizują.

Cookies niezbędne – te pliki cookies są wymagane dla zapewnienia podstawowej funkcjonalności Serwisu, a ich obsługa jest automatycznie włączana, gdy Użytkownik korzysta ze Serwisu. Bez tych cookies Serwis nie może funkcjonować poprawnie. Służą one celom technicznym w tym obsłudze logowania i poprawie bezpieczeństwa. Są to wyłącznie cookies
pochodzące od Administratora. Niezbędne cookies mogą być dezaktywowane korzystając z ustawień przeglądarki, przy czym nie jest to zalecane ze względu na potencjalne poważne problemy z funkcjonowaniem Serwisu.

W zakresie, w jakim informacje zawarte w niezbędnych plikach cookies mogą stanowić dane osobowe, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest zapewnienie poprawnego działania Serwisu.

Cookies funkcjonalne – te pliki cookies zwiększają funkcjonalność Serwisu oraz umożliwiają zapamiętanie ustawień dokonanych przez Użytkownika w czasie poprzedniej wizyty w
Serwisie (np. język, wielkość tekstu itd.).

Funkcjonalne cookies mogą być dezaktywowane korzystając z ustawień przeglądarki. Nie jest to jednak zalecane, gdyż dezaktywacja funkcjonalnych plików cookie może uniemożliwić dostęp Użytkownika do określonych funkcjonalności w Serwisie.

W zakresie, w jakim informacje zawarte w funkcjonalnych plikach cookies mogą stanowić dane osobowe, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest zapewnienie lepszej funkcjonalności Serwisu oraz dostosowywanie go do potrzeb Użytkowników.

Cookies wydajnościowe – te pliki cookies pozwalają Administratorowi mierzyć, analizować i poprawiać wydajność Serwisu. Te pliki cookie mogą być umieszczane przez Administratora oraz jego partnerów.

Wydajnościowe cookies mogą być dezaktywowane korzystając z ustawień przeglądarki. Nie jest to jednak zalecane, gdyż wyłączenie tych plików cookie będzie miało wpływ na zdolność Administratora monitorowania i ulepszania wydajności Serwisu.

W zakresie, w jakim informacje zawarte w wydajnościowych plikach cookies mogą stanowić dane osobowe, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest monitorowanie i analizowanie aktywności w Serwisie, w celu ulepszania jego wydajności.

 

Google Analytics

Serwis korzysta z narzędzia analitycznego Google Analytics, dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics umieszcza na urządzeniu Użytkownika pliki cookie do analizy sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Google wykorzystuje informacje uzyskane za pomocą plików cookie w celu oceny korzystania z Serwisu, generowania raportów na temat aktywności w Serwisie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Więcej informacji natemat przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z wykorzystaniem przez Serwis narzędzia Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Ponieważ Google Inc. jest spółką zarejestrowaną w USA, dane mogą Użytkownika być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

 

Zarządzanie plikami cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie Użytkownikowi wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik udziela zgody na wykorzystywanie plików cookies
przez Serwis poprzez dokonanie ustawienia przeglądarki zgodnych z preferencjami Użytkownika. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisów.

Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub
narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi Serwisów internetowych zarządzanie plikami cookies w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

W celu zarządzania plikami cookies Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dziale pomocy swojej przeglądarki. Przykładowe sposoby dezaktywacji plików
cookies:

 • W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć “Narzędzia”, “Opcje internetowe”, a następnie wybrać kartę “Prywatność”. Kolejnym krokiem jest kliknięcie na pozycji “Zaawansowane” w obszarze “Ustawienia”, a następnie wybranie opcji “zablokuj” w przypadku cookie tej samej firmy i innych firm. Więcej informacji – Internet Explorer
 • W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć “Menu Chrome” w prawym górnym rogu, wybrać opcję “Ustawienia”, a następnie rozwinąć ustawienia “Zaawansowane”. Potem
  wybrać opcję “Ustawienia treści” w sekcji Prywatność i Bezpieczeństwo, po czym kliknąć na polu “Pliki cookie” i pierwszy suwak od góry ustawić w pozycji “Zablokowane”. Więcej informacji – Chrome
 • W wyszukiwarce Firefox kliknąć “Narzędzia” w prawym górnym rogu, wybrać “Opcje”, “Prywatność i bezpieczeństwo”, po czym w sekcji “Ciasteczka i dane stron” wybrać “Blokowanie ciasteczek i danych stron”. Więcej informacji – Firefox
 • W wyszukiwarce Edge kliknąć “Narzędzia” w prawym górnym rogu, wybrać “Ustawienia”, po czym w wyświetlić ustawienia zaawansowane i w sekcji “Pliki cookie” wybrać “Blokuj wszystkie pliki cookie”. Więcej informacji – Edge
 • W wyszukiwarce Safari otworzyć menu, wybrać “Preferencje”, potem “Prywatność” i zaznaczyć “Blokuj wszystkie cookie”. Więcej informacji – Safari

Brak obsługi plików cookies przez Użytkownika może spowodować niepoprawne działanie Serwisów, a w skrajnych przypadkach nawet całkowite zablokowanie ich poprawnego wyświetlania.

 

IX. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku istotnych zmian, mających znaczenie dla praw i wolności Użytkowników, Administrator poinformuje ich o takich zmianach drogą mailową.