Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu Internetowego Mediator Elbląg, Zacisze 2, 82-300 Elbląg

z dnia 19.04.2024 r.

1.     Wstęp

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży, dokonywanej przez Serwis internetowy pod adresem mediatorelblag.pl, zwany dalej „Serwisem”, na rzecz Klientów.

 2.     Dane Serwisu

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy przez nie rozumieć:

2.1. Sprzedawca – Kancelaria Adwokacka “Subsidium”, Warmińsko-Mazurski Sąd Arbitrażowy w Elblągu – Jacek Gasperowicz, Zacisze 2, 82-300 Elbląg, Polska, przedsiębiorca w rozumieniu art. 43a i następnych ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

2.2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Serwisu internetowego,

2.3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z  Kancelaria Adwokacka “Subsidium”, Zacisze 2, 82-300 Elbląg, Polska niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienie w Serwisie,

2.4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

2.5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Serwisu, określające: rodzaj i datę konsultacji, dostępnej w Serwisie, w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty oraz dane Klienta, stanowiące złożenie w Serwisie przez Klienta oferty zawarcia umowy o świadczenie usługi, za pośrednictwem Serwisu internetowego, usług będących przedmiotem Zamówienia,

2.7. Serwis – Serwis internetowy pod adresem mediatorelblag.pl, który jest własnością firmy Kancelaria Adwokacka “Subsidium”, Warmińsko-Mazurski Sąd Arbitrażowy w Elblągu – Jacek Gasperowicz, Zacisze 2, 82-300 Elbląg, Polska.

3.     Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

Klient korzystający z Serwisu jest zobowiązany do:

  3.1  Korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  3.2  Korzystania z Serwisu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

  3.3  Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

  3.4  Korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

  3.5  Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  3.6  Niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam).

4.     Płatności

4.1.  Ceny w Serwisie są podane w polskich Złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT),

4.2.  Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługę.

4.3.  Oferujemy następujące rodzaje płatności: szybki przelew internetowy (Przelewy24), przelew tradycyjny,

4.4.  Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych, prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE).

4.5.  Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Kupujący,

4.6.  Dane do wpłat za Zamówienia złożone w naszym serwisie są następujące:

rachunek bankowy: PKO BP

numer konta: 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777

Kancelaria Adwokacka “Subsidium”, Warmińsko-Mazurski Sąd Arbitrażowy w Elblągu – Jacek Gasperowicz,
Zacisze 2,
82-300 Elbląg, Polska

w tytule konieczne jest podanie numeru zamówienia

4.7.  Operatorem kart płatniczych jest

PayPro SA

ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

NIP: 779-236-98-87

REGON: 301345068

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości

5.     Sposób i czas realizacji dostaw

5.1.  Sprzedawca realizuje Zamówienia poprzez zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta i koordynację procesu, którym jest konsultacja prawna.

5.2.  Realizacja Zamówień odbywa się w siedzibie kancelarii, znajdującej się przy ulicy Zacisze 2 w Elblągu. W momencie, gdy konsultacja zostanie zaakceptowana, Klient automatycznie otrzyma powiadomienie e-mail.

6.     Konto Klienta

6.1.  Przeglądanie ofert Serwisu nie wymaga zakładania Konta,

6.2.  Rezerwowanie konsultacji w Serwisie, możliwe jest po podaniu danych osobowych, koniecznych do złożenia Zamówienia,

6.3.  Każdy Klient uprawniony jest do założenia oraz używania indywidualnego Konta,

6.4.  W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji,

6.5.  Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem zasad polityki prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu, 

6.6.  Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto klienta. W celu usunięcia Konta klienta należy wysłać wiadomość z adresu e-mail do niego przypisanego, na adres elektroniczny Serwisu serwis@mediatorelblag.pl z żądaniem usunięcia konta. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta klienta, zostanie ono usunięte w ciągu 14 dni roboczych, nie wcześniej jednak niż po realizacji aktywnych zamówień złożonych przez Użytkownika w Serwisie internetowym.

7.     Składanie zamówienia

7.1.  Klient może umówić się na konsultacje w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony internetowej Serwisu mediatorelblag.pl

7.2.  Warunkiem przyjęcia konsultacji do realizacji jest poprawnie wypełnienie formularza,

7.3.  Złożenie Zamówienia stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług,

7.4.  Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia,

7.5.  Ceny na stronie internetowej Serwisu zamieszczone przy danej Usłudze:

7.5.1.  Stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w polskich Złotych,

7.5.2.  Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy jest cena podana na stronie internetowej,

7.5.3.  Sprzedający wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego. W celu otrzymania faktury, w trakcie składania zamówienia, należy wybrać i zaznaczyć jako dowód zakupu opcję: „faktura”. Samo wpisanie numerów identyfikacji podatkowej firmy nie wygeneruje faktury. Po wyborze opcji „paragon” nie mam możliwości zamiany paragonu na fakturę.

7.5.4.  W związku z realizacją zamówień wyłącznie na terenie Polski, Sprzedawca nie wystawia faktur podmiotom nieposiadającym siedziby firmy w Polsce.

8.  Odstąpienie od Umowy

8.1.   Każdy Konsument jest uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne Oświadczenie w formie pisemnej, w terminie nie mniejszym niż 1 dzień do umówionej konsultacji, na adres: Kancelaria Adwokacka “Subsidium”, Zacisze 2, 82-300 Elbląg, Polska,

8.2.   Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia,

8.3.   Oświadczenie powinno zawierać co najmniej: oznaczenie Konsumenta i Sprzedawcy, adres Konsumenta, wskazanie numeru Zamówienia, wskazanie danych niezbędnych do dokonania zwrotu Należności oraz dane kontaktowe,

8.4.   W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, uważana jest ona za niezawartą,

8.5.   Podstawą zwrotu jest dołączenie Dowodu zakupu usługi,

8.6.   Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym ceny konsultacji, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy,

8.7.W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę obejmującą cenę konsultacji.

9.  Reklamacje Klientów będących Konsumentami

9.1.   Serwis zobowiązuje się do wypełnienia serwisów zgodnych z Umową. W przypadku braku zgodności z umową usług zamówionych za pośrednictwem mediatorelblag.pl, ponosimy z tego tytułu względem Klientów będących Konsumentami ustawową odpowiedzialność wynikającą z art. 43a i następnych ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

9.2.   Wszelkie reklamacje dotyczące serwisów zgodnych z Umową, powinny być wysyłane na adres reklamacje@mediatorelblag.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny do przyjmowania reklamacji: Kancelaria Adwokacka “Subsidium”, Zacisze 2, 82-300 Elbląg.

9.3.   W przypadku stwierdzenia niezgodności usługi z umową po odbiorze przesyłki, Konsument, który dokonał zamówienia w Serwisie, w celu złożenia reklamacji, proszony jest o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.

9.4.   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, datę zakupu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis niezgodności usługi z umową oraz datę jej zauważenia, żądanie Konsumenta.

9.5.   Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta za niezgodność usługi z umową, jedynie w przypadku jej ujawnienia przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia tej usługi Konsumentowi,

9.6.   W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sprzedawca w przypadkach określonych w art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Konsumenta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt,

10.  Zwrot należności

10.1.   Sprzedawca dokonuje Klientom zwrotu należności w ciągu 14 dni w przypadku:

10.1.1.   Rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny), 

10.1.2.   Odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem, w terminie 14 dni,

10.1.3.   Obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji.

10.2.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu płatności,

10.3.   Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano zapłaty za usługę, chyba że klient wyraźnie wskaże inny numer rachunku bankowego.

11.  Odpowiedzialność

11.1.   Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy, wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,

11.2.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży usługi nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości. Zawierając umowę o świadczenie usług, strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego umawiana jest konsultacja.

11.3.   Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie,

11.4.   Sprzedawca może zablokować możliwość składania Zamówień przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może zablokować możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim także wtedy, gdy uzyska uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu,

11.5.   Klient zostanie powiadomiony o zablokowaniu możliwości składania zamówień poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia,

11.6.   Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość składania Zamówień może zostać odblokowana lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta w celu prowadzenia konta w Serwisie, zostanie rozwiązana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym, a przedmiotowe Konto zostanie usunięte (odpowiednio w przypadku Klienta nie posiadającego Konta, Klient nie będzie mógł składać zamówień z danego adresu e-mail),

11.7.   Informacje o usłudze zamieszczone w Serwisie nie są równoznaczne z dostępnością tych usług i możliwością realizacji Zamówienia,

11.8.   Jeśli nic innego nie wynika z treści informacji umieszczonej w Serwisie lub Regulaminie, Ceny usług nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom,

11.9.   W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient,

11.10.W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu, w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Serwisu,

11.11.Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną,

11.12.Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Klientem w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę, są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego, nieważnego,

11.13.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa,

11.14.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Sprzedawca poinformuje zarejestrowanych Klientów o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien przesłać do Serwisu e-mail „Nie akceptuję zmiany Regulaminu”. Brak akceptacji zmiany, skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w Serwisie. 

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 19.04.2024 r.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.